مشاور علمی انجمن: دکتر علیرضا رحیمی

اعضای انجمن علمی:

  • محممهدی خدادادپور (دبیر انجمن)
  • سینا سروری‌زاده
  • فائزه فتاحیان
  • هانیه طالبی‌زاده

نشانی: دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد- ساختمان -UE طبقۀ سوم