نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول حسابرسی (2) 2416156 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (09:30 - 11:30)
بهایابی 2 2416174 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 احمد خدامی پور | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30) 1400/03/27 (15:30 - 17:30)
کنترلهای داخلی و نظام راهبردی شرکتی 2416176 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30)
مالی 1 2416185 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 امید پورحیدری | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/05 (15:30 - 17:30)
مبانی حسابداری بخش عمومی 2416177 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (09:30 - 11:30)
حسابداری پیشرفته 1 2416461 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 نصرت الله جابری نسب | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/25 (11:30 - 13:30)
حسابداری پیشرفته 2 2416471 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 نصرت الله جابری نسب | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30)
حسابداری شرکتها 2416217 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30)
حسابداری میانه 2 2416451 4 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا رحیمی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30)
اصول حسابرسی (1) 2416155 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (15:30 - 17:30)
اصول حسابرسی (2) 2416156 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30)
بهایابی 1 2416173 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 احمد خدامی پور هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/17 (17:30 - 19:30)
حسابداری موارد خاص 2416182 2 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا رحیمی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/18 (17:30 - 19:30)
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 2416474 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/20 (13:30 - 15:30)
مالیاتی 1 2416180 2 کارشناسی بخش حسابداری 01 امید پورحیدری هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (15:30 - 17:30)
حسابداری وحسابرسی دولتی 2416473 4 کارشناسی بخش حسابداری 01 کاظم شمس الدینی هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/20 (13:30 - 15:30)
حسابداری پیشرفته 1 2416461 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 نصرت الله جابری نسب هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/16 (15:30 - 17:30)
حسابداری پیشرفته 2 2416471 3 کارشناسی بخش حسابداری 01 نصرت الله جابری نسب هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/17 (17:30 - 19:30)
حسابداری میانه 1 2416441 4 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا رحیمی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (09:30 - 11:30)
حسابداری میانه 2 2416451 4 کارشناسی بخش حسابداری 01 علیرضا رحیمی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (09:30 - 11:30)
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3