نام و نام خانوادگی

دکتر احمد خدامی‌پور

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- حسابداری

مدت تصدی

از خرداد 96

تلفن

034-31322725

رایانامه

khodamipour@uk.ac.ir

 


 

 

نام و نام خانوادگی

نصرت‌الله جابری‌نسب

مرتبۀ علمی

مربی

مدرک تحصیلی

حسابداری

مدت تصدی

از 60 تا 84

رایانامه

jaberinasab@uk.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر مهدی بهارمقدم

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

حسابداری

مدت تصدی

از 84 تا خرداد 96

رایانامه

mbahar@uk.ac.ir