روز حسابدار گرامی

روز حسابدار فرصتی ارزشمند و مغتنم برای قدرشناسی از خدمات حسابداران عزیز در همه مناطق کشور است.

۱۵ آذر، روز حسابدار مبارک