سخنرانی دکتر علیرضا رحیمی عضو هیئت‌علمی بخش حسابداری به مناسبت هفتۀ پژوهش