معرفی بخش

     تصمیم‌گیری صحیح و به موقع در بازار سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی و سایر مؤسسات مستلزم وجود اطلاعات معتبر، شفاف و قابل مقایسه است. یکی از مهم‌ترین عوامل توسعۀ کشورها، استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی معتبر، مربوط و قابل فهم است، اطلاعات باعث افزایش دانش تصمیم‌گیرندگان و کاهش میزان تردید آنان می‌گردد. حسابداری یک سامانۀ اطلاعاتی است و واحدهای تجاری به مثابۀ ابزاری مؤثر در فرایند تهیه و ارائۀ اطلاعات مالی، به منظور تصمیم‌گیری‌های آگاهانه استفاده‌کنندگان، مورد توجه قرار دارد. هدف از گشایش دورۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشتۀ حسابداری، آموزش و تربیت کارشناسان و متخصصین حسابداری و حسابرسی است. با عنایت به اینکه امور مالی و حسابداری به عنوان قلب تپندۀ واحدهای تجاری و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود و با مد نظر قرار دادن این موضوع که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصیص بهینۀ منابع مادی و نیروی انسانی، وجود اطلاعات مالی مناسب و مفید به عنوان یک سلاح استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا دانش‌آموختگان رشتۀ حسابداری می‌توانند در این فرایند نقش مؤثری داشته باشند.